Integrationsydelse

Alle modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp skal pr. 1. juli 2016 opfylde et opholdskrav.

Personer der ikke kan dokumentere, at opholdskravet er opfyldt, men i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage hjælp, modtager integrationsydelse. Målgruppen omfatter både udlændige og danske statsborgere.

I punkterne her under finder du mere relevant information om integrationsydelsen.

Opholdskrav

For at være berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp, er det en betingelse, at borgeren har opholdt sig her i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) i mindst 7 ud af de sidste 8 år.

Opholdskravet gælder ikke for EU/EØS-borgere i det omfang, de er berettiget til hjælp efter EU-retten. Også danske statsborgere der gør brug af den fri bevægelighed inden for EU, kan påberåbe sig EU-retten.

Ophold her i riget

Perioden med ophold her i riget i sammenlagt 7 ud af de seneste 8 år omfatter perioder, hvor personen har haft folkeregisteradresse i Danmark, Færøerne eller Grønland, medmindre særlige grunde taler for andet.

Ophold i udlandet i op til 2 mdr.

Ophold i udlandet i op til to måneders varighed i løbet af et kalenderår medfører ikke fradrag i beregningen af opholdstiden. Dermed vil udlandsophold ved ferier og deltagelse i studie-, tjeneste- og forretningsrejser normalt ikke medføre et fradrag ved beregningen af opholdstiden. Det er dog en betingelse, at personen har bevaret sin faste bopæl her i riget.

Militærmissioner

Ophold i udlandet på militærmission for den danske stat under instruks af forsvaret, samt militærmission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed, hvor personen er stillet til rådighed af den danske stat, sidestilles med ophold her i riget.

Danskbonus

Personer der modtager integrationsydelse, kan efter ansøgning, få ret til danskbonus i op til 6 sammenhængende måneder. Danskbonussen udtales i 6 rater og kan højest udgøre 1.560 kr. (2018 niveau) pr. måned.

Retten til danskbonus udløber 6 måneder efter den første udbetaling. Dette gælder selv om danskbonussen er beregnet til 0 kr.

Man kan kun modtage danskbonus én gang. En person anses for at have modtaget danskbonus, hvis ansøgeren har modtaget ret til danskbonus én gang, uanset med hvilket beløb danskbonussen er udbetalt og uanset, hvor mange måneder der er udbetalt danskbonus for.

Danskbonus kan ydes, hvis personen har bestået danskprøve 2 eller anden prøve på tilsvarende eller højere niveau. Personer der allerede har et eksamensbevis fra det danske uddannelsessystem (folkeskolens afsluttende prøve i dansk med karakteren 2 eller tilsvarende eller højere niveau) har ret til danskbonus uden yderligere prøve.

Danskprøve 1 giver ikke ret til danskbonus.

Personer med alvorlige fysiske eller psykiske, sensorisk eller intellektuelle funktionsnedsættelser kan gives dispensation for danskprøvekravet. Personen skal dokumentere, at der foreligger forhold, der kan begrunde en dispensation. Udgifter til den lægelige dokumentation afholdes af borgeren.

Ønsker modtageren af integrationsydelsen at søge om danskbonus – alternativt søge om fritagelse for danskprøvekravet – skal pågældende rette henvendelse til sin sagsbehandler i jobcenteret.

Danskbonus efter integrationsloven

Personer der er omfattet af integrationsprogrammet, men ikke modtager integrationsydelse, kan få en skattefri danskbonus på 6.120 kr. (2018-niveau).

Udbetaling af danskbonus forudsætter, at borgeren søger kommunen herom.

Der kan udbetales danskbonus efter integrationsloven én gang. Ansøgeren har pligt til at oplyse, hvis pågældende tidligere har modtaget dansktillæg/danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik eller danskbonus efter integrationsloven.

Gift eller samlevende med modtager af uddannelses- eller kontanthjælp

Hvis en modtager af integrationsydelse er gift eller bor sammen med en modtager af uddannelses- eller kontanthjælp, vil ægtefællens eller samleverens hjælp blive reduceret.

Uddannelses- eller kontanthjælpen nedsættes, således at de to forsørgelsesydelser sammenlagt svarer til uddannelses- eller kontanthjælpen. Personerne vil dog mindst modtage det beløb, som de hver ville have modtaget i integrationsydelse og evt. dansktillæg.

Samlevende

Vurderingen af om personer er samlevende sker efter definitionen i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Man betragtes som samlevende, når man har fælles husførelse og lever i et ægteskabslignende forhold med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med.

Ikke ret til ferie

Modtagere af integrationsydelse har ikke ret til ferie med ydelse. Har personen opnået ret til ferie inden den 1. juli 2016, bevares denne ret. Ferien skal afholdes inden for de følgende 12 måneder fra retten til ferie er opnået.

Enkeltydelse

Personer der har været ude for ændringer i deres forhold, kan i visse tilfælde modtage hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Hvis en person søger om enkeltydelse, vil kommunen foretage en konkret og individuel vurdering af, om betingelserne for at bevilge hjælp er til stede.

Ydelsens størrelse

Integrationsydelsen udgør nedenstående beløb pr. 1/7 2018

 

Integrationsydelse, jf. LAS § 22, stk. 2

Forsørger eget barn i hjemme og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

11.993 kr.

Forsørger eget barn i hjemmet og har ikke erhvervet ret til ekstra børnetilskud

8.393 kr.

Personer der er fyldt 30 år, og personer under 30 år, der ikke bor hos en eller begge forældre

5.997 kr.

Personer under 30 år, der bor hos en eller begge forældre

2.584 kr.